Política de calidade e medioambiente

LOSAL ZAPATO ARTESÁN, S. L. é unha empresa dedicada principalmente á fabricación e venda de calzado, que conscientes do alto nivel de esixencia do mercado e ó grao de competencia hoxe en día, consideramos, como principios básicos de xestión, a realización das nosas actividades cun alto nivel de calidade e servizo; é por iso que, a través desta política que se considera apropiada ó propósito e contexto da organización, de apoio á nosa dirección estratéxica de empresa; onde se inclúa a natureza, magnitude e impactos ambientais das súas actividades, servizos e produtos; permite asegurar a obtención duns resultados de acordo con:

  • Compromiso de mellora continua co sistema de xestión da calidade e ambiental, para a mellora do desempeño ambiental.
  • Compromiso de protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación e outros compromisos específicos pertinentes ó contexto da organización
  • Compromiso e cumprimento cos requisitos legais e outros requisitos.

Por iso, comprometémonos e buscamos como obxectivos xenerais:

– Cumprir coa normativa nacional e internacional aplicable e, sempre que sexa posible, ir máis aló dos requisitos que a organización subscriba.

– Implantar un sistema integrado de xestión da calidade e o medio ambiente, e de mellora continua do comportamento e a eficacia do sistema integrado de xestión.

– Compromiso de satisfacer os requisitos establecidos polos nosos clientes e obter un alto nivel de satisfacción.

– Reducir os aspectos ambientais asociados á actividade desenvolvida por LOSAL ZAPATO ARTESÁN, S. L. (residuos, emisións, consumos, verteduras, emerxencias), prestando especial atención á xestión daqueles aspectos significativos.

– Realizar unha xestión adecuada dos residuos xerados, realizando, sempre que sexa posible, unha redución en orixe.

– Formar e informar os traballadores co fin de alcanzar un alto nivel de calidade, mediante a familiarización coa documentación do sistema de xestión da calidade e ambiental. Aínda que estes Obxectivos son xerais nas reunións do Sistema pola Dirección; esta política é marco de referencia para o establecemento dos obxectivos da calidade e ambientais, cuantificables para un período de tempo determinado, tanto para Calidade como para a xestión Ambiental, incluíndo todas aquelas evidencias obxectivas que demostren a súa consecución, a/s persoa/s responsables e os medios necesarios para conseguilos.

– A presente política integrada está a disposición do público en todo momento, é comunicada e difundida entre os membros da nosa organización e revisada periodicamente pola dirección para a súa continua adecuación.

Información adicional: Política de sistema de xestión.

Dirección de LOSAL ZAPATO ARTESANO, S.L.
En Monforte, a 30 de Novembro de 2017.

cleventy_suscribe_title